top of page

چهار اصل روحانی حاکم بر رابطه  ما  و خداوند

اصل اول

خدا شما را دوست می‌دارد و یک نقشه عالی برای زندگیتان در نظر دارد

اصل دوم

انسان گناهکار است و از خدا جدا شده است؛ بنابراین، او نمی‌تواند محبت و نقشه خدا را برای زندگی خود درک و از آن استفاده نماید

اصل سوم

عیسی مسیح تنها راه حلی است که خدا برای آمرزش گناه بشر فراهم نموده است. فقط از طریق او می‌توانیم خدا را شخصاً بشناسیم و محبت و نقشه خدا را تجربه کنیم

اصل چهارم

هر یک از ما شخصاٌ باید عیسی مسیح را به عنوان منجی و خداوند خود بپذیریم، آنگاه قادر خواهیم بود محبت خدا را درک نمائیم و به زندگی متبارک و پر معنی نائل گردیم.

ما باید مسیح را بپذیریم

bottom of page