کلیسای جهانی آنلاین   عهد محبت

خوش آمدید 

در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛
Turquoise Paneled Wall

نان روزانه

اعمال رسولان١ آيه ٨

 اما چون روح القدس بر شما آيد، قدرت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود، در اورشليم و تمامي يهوديه و سامره و تا دورترين نقاط جهان."
قدرتي كه از روح القدس مي آيد محدود به قدرت ماورايي نيست— قدرتي است كه به دليري مربوط ميشود، به شجاعت، دليري ، بينش، و صاحب اختيار بودن. ما به همه اين عطايا براي خدمتمان نيازمنديم.

 
Concrete Wall

یک  خانواده  بزرگ  آسمانی