top of page

ما  یک گروه خدمات کلیسایی آنلاین فارسی زبان هستیم که متعهدیم   پیغام نجاتبخش  انجیل را به تمامی فارسی زبانان دنیا برسانیم.

اعتقادنامه نیقیه  

ما ایمان داریم به یک خدا، پدر قادرمطلق آفرینندهٔ آسمان و زمین و هم
 چیزهای دیدنی و نادیدنی پیدا و ناپیدا و ایمان داریم به یک خداوند، عیسای مسیح

پسر یگانهٔ خدا، مولودِ ازلی از پدر، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی،
مولود و نه مخلوق، که او را با پدر یک ذات است  همه چیز به‌واسطهٔ او آفریده شد؛
او به‌خاطر ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان نزول کرد
و به واسطهٔ روح‌القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد
رنج کشیده و مدفون گشت، و روز سوم بر حسب کتب مقدس از مردگان برخاست؛
و به آسمان‌ها صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است
و بار دیگر با جلال می‌آید تا زندگان و مردگان را داوری کند  و سلطنت او را پایانی نخواهد بود

و ایمان داریم به روح‌القدس، خداوند و بخشندهٔ حیات
که از پدر (و از پسر) صادر می‌گردد
و با پدر و با پسر پرستیده می‌شود و جلال می‌یابد
و به واسطهٔ انبیا سخن گفته است

و ایمان داریم به یک کلیسایِ جامع و مقدس که کلیسای رسولان است
و به یک تعمید برای آمرزش گناهان اذعان داریم
و رستاخیز مردگان و حیات عالم آینده را انتظار می‌کشیم

bottom of page