top of page

شما همین الاًن می‌توانید با ایمان دعا کنید و مسیح را در زندگی خود بپذیریددعا صحبت کردن با خدا می‌باشد. خدا از دل ما آگاه است و آنقدر که به حالت باطنی ما اهمیت می‌دهد به ظاهر و کلمات ما توجهی نمی‌کند

شما می‌توانید به طریق زیر دعا کنید

 

 ای عیسی خداوند، من به تو محتاجم، متشکرم که برای آمرزش گناهان من بر روی صلیب جان دادی، به گناهان خود اعتراف می‌نمایم و توبه می‌کنم. اینک دَر قلب خود را گشوده‌ام، در آن نزول فرما و منجی من باش، تو را بخاطر آمرزش گناهانم سپاس می‌گویم. تو فرمانروای زندگی من باش و از من آن وجودی بساز که مطابق میل و اراده تو باشد. آمین"

آیا این دعا بیانگر تمایل قلبی شما است؟

اگر چنین است هم اکنون با ایمان به این طریق دعا کنید تا عیسی مسیح بر طبق وعده خود در زندگی شما داخل شود

bottom of page